Close

O nas

Przedszkole „Poziomkowo” w Mostach powstało we wrześniu 2009 roku i posiada wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych ZO4320-1-09/10 oraz podlega pod nadzór Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017), w szczególności:

 • wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 • tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • wspiera aktywność dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 • tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.
 • tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka.
 • tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 • tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Kreuje, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 • systematycznie wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 • organizuje zajęcia – zgodnie z potrzebami – umożliwiając dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego
 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe.

Mottem naszego przedszkola są słowa znanego pedagoga oraz teoretyka i praktyka wychowania Janusza Korczaka:

„Kiedy się śmieje dziecko,
Śmieje się cały świat”

Głównym celem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom opieki, ale przede wszystkim chcemy stwarzać miejsce, w którym będą czuły się bezpiecznie, kochane i akceptowane, takie, w którym będą mogły zdobywać doświadczenia, bawić się i jednocześnie uczyć. Naszym priorytetem jest zapewnienie miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosfery, aby dzieci czuły się u nas jak w domu.

W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody rozbudzające aktywność twórczą dziecka, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości.

Nie uznajemy systemu kar i nagród. Nie ma tu buziek, naklejek, zdobywania punktów. Każde dziecko jest dobre i wystarczające, nie potrzebujemy tego oceniać!