Close

Żłobek


Projekt „Żłobek Poziomkowo” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój poddziałanie 5.3”

Projekt realizowany jest w terminie od 02.01.2017 do 31.12.2018.

Grupa docelowa:

Do udziału w Projekcie, w pierwszej kolejności, zostaną zakwalifikowani rodzice dzieci do lat 3 z terenu Kosakowa:

  1. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
  2. osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniuustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  3. rodzice są bezrobotni/bierni zawodowo oraz osiągają najniższy dochód przypadający na członka rodziny (zaświadczenie drugiego pracującego rodzica o dochodach (brutto)z zakładu pracy rodzica/opiekuna prawnego)

W ramach projektu opieka nad dzieckiem w żłobku jest nieodpłatna.

Opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku:

– 2017 r- 157zł,

– 2018r.- 158zł